Skontaktuj się z nami

Przejdź do treści

Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu Internetowego Warszawa Nauka Brydża

SPIS TREŚCI: 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna
 3. Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?
 4. Mechanizm cookies, adres IP
 5. Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło
 6. Prawa osób, których dane dotyczą
 7. Postanowienia końcowe

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym  plików cookies oraz narzędzi analitycznych. 
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Warszawa Nauka Brydża jest Jolanta Jassem prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Szkoła Brydża Jolanta Jassem, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Magazynowa 1/1, 62-040 Puszczykowo, NIP 6652879352, REGON 385068063, oraz adres poczty elektronicznej: [email protected] wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki – zwany dalej „Administratorem”.

3. Dane osobowe w Firmie Szkoła Brydża Jolanta Jassem przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

4. W firmie Szkoła Brydża Jolanta Jassem została powołana osoba pełniąca funkcję Inspektora Ochrony Danych, z którą można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]

5. Firma Szkoła Brydża Jolanta Jassem dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy Warszawa Nauka Brydża.

§ 2 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. Szkoła Brydża Jolanta Jassem zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
 1. rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. korzystania z usługi zamieść opinię, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi zamieść opinię (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. korzystania z usługi formularzy kontaktowych pobierających dane osobowe niezbędne do obsługi Twoich pytań, uwag i zgłoszeń. Podstawa prawna: niezbędność do świadczenia usługi prowadzonej drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 5. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania usługi, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

W formularzach tych prosimy tylko o dane, które służą nam do świadczenia żądanej usługi. Gromadzone w formularzach dane osobowe przetwarzamy w czasie koniecznym do świadczenia danej usługi. Szkoła Brydża Jolanta Jassem zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

adres e-mail

imię i nazwisko

numer telefonu

Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5

4. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

adres e-mail

imię i nazwisko

numer telefonu

5. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.

6. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

7. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna-prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

8. Przekazanie danych osobowych do Szkoła Brydża Jolanta Jassem jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez podania danych Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

§ 3 Komu udostępniane lub powierzane są dane 

oraz jak długo są przechowywane?

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Szkoła Brydża Jolanta Jassem przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Szkoła Brydża Jolanta Jassem co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Podmioty przetwarzające:

Szkoła Brydża Jolanta Jassem korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

 1. Administratorzy:

Szkoła Brydża Jolanta Jassem korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

2. Lokalizacja: 

dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:

 1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Szkoła Brydża Jolanta Jassem tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Szkoła Brydża Jolanta Jassem i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Szkoła Brydża Jolanta Jassem tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.

5. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Szkoła Brydża Jolanta Jassem będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w sklepie internetowym Warszawa Nauka Brydża.

§ 4 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Szkoła Brydża Jolanta Jassem na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Szkoła Brydża Jolanta Jassem usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych usług w Sklepie Internetowym.
 2. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 3. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
 1. przeglądarka Internet Explorer;
 2. przeglądarka Microsoft EDGE;
 3. przeglądarka Mozilla Firefox;
 4. przeglądarka Chrome;
 5. przeglądarka Safari;
 6. przeglądarka Opera.

4. Szkoła Brydża Jolanta Jassem może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Szkoła Brydża Jolanta Jassem przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego

5. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, do których niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło

 1. Szkoła Brydża Jolanta Jassem zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. Szkoła Brydża Jolanta Jassem stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
 2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Szkoła Brydża Jolanta Jassem nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
 3. Szkoła Brydża Jolanta Jassem nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§ 6 Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, prawo do ich sprostowania (poprawiania), prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. 
 2. Aby skorzystać z prawa dostępu do treści danych, prawa do sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych lub niekompletnych danych Klient powinien skontaktować się z Szkoła Brydża Jolanta Jassem za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected], wysyłając wiadomość z adresu mailowego zapisanego w Systemie. 
 3. Prawo żądania usunięcia danych przysługuje Klientowi w następujących sytuacjach:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane; 

b) Klient cofnął zgodę na przetwarzanie danych; 

c) Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego; 

d) dane osobowe Klienta były przetwarzane niezgodnie z prawem; 

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega Szkoła Brydża Jolanta Jassem. 

4. Prawo żądania usunięcia danych nie przysługuje Klientowi w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania, któremu podlega Szkoła Brydża Jolanta Jassem. 

5.Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych przysługuje Klientowi w następujących sytuacjach: 

a) Klient kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający firmie Szkoła Brydża Jolanta Jassem sprawdzić prawidłowość tych danych; 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Klient sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 

c) Szkoła Brydża Jolanta Jassem nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Klientowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

6. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego Szkoła Brydża Jolanta Jassem, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w tym celu, w tym wobec profilowania. Sprzeciw może zostać wniesiony drogą elektroniczną na adres [email protected]. Po wniesieniu sprzeciwu, dalsze przetwarzanie danych osobowych Klienta w celu marketingu bezpośredniego przez Szkoła Brydża Jolanta Jassem jest niedopuszczalne.

7. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Klienta jakichkolwiek danych osobowych innych osób (w tym ich imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail) nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób, w szczególności. Użytkownik jest zobowiązany uzyskać zgodę tych osób na podanie ich danych osobowych. 

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Pytania i uwagi dotyczące polityki prywatności, jak również modyfikacji lub usunięcia danych prosimy kierować na adres: [email protected]
 2. Data ostatniej modyfikacji: 15.01.2022 r.